ÚŘEDNÍ DESKA

 

1. Název    Dětský domov Uherské Hradiště

 

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zařízení organizace je poskytování ústavní výchovy dětem do 18 let, popř. do ukončení profesní přípravy, vzdělávání a výchovy, zajištění stravování a ubytování. V popředí péče v zařízení jsou zájmy dítěte a naplňování jeho potřeb. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právní forma: příspěvková organizace.

Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín (www.kr-zlinsky.cz)

 

3. Organizační struktura zařízení:

 

4. Kontaktní spojení:

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Jiřího z Poděbrad 313

686 01 Uherské Hradiště

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je vždy shodná s poštovní adresou.

4.3 Úřední hodiny:

Dětský domov: Po – Pá 8:00 – 16:00

4.4 Telefonní čísla:

Dětský domov - kancelář ředitelky 572 554 608, mob.731155930

ekonomický úsek 572 552 345, mob.731 155 931

4.5 Čísla faxu:

Dětský domov – 572 554 608

4.6 Adresa internetové stránky:

www.detskydomov.com

4.7 Adresa e-podatelny:

Dětský domov nemá zřízenu elektronickou podatelnu.

4.8 Další elektronické adresy:

reditelka@detskydomov.com

zastupkyne@detskydomov.com

ekonomka@detskydomov.com

socialni@detskydomov.com

 

5. Případné platby lze poukázat na účet číslo 5558340277/0100

 

6. IČ 60371773

 

7. Dokumenty

 • Výroční zprávy KE STAŽENÍ ZDE
 • Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 (stáhnout)
 • Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (stáhnout)
 • Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 (stáhnout)
 • ROZPOČET 2018 (stáhnout)
 • Návrh rozpočtu na rok 2020 (stáhnout)
 • Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (stáhnout)
 • Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem  (stáhnout)
 • Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem  ( stáhnout) 
 • 2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.) (stáhnout)
 • Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 (stáhnout)
 • Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (stáhnout)
 • Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (stáhnout)
 • 2. schválený upravený rozpočet 2020 pod názvem 2. upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.) (stáhnout)
 • Návrh rozpočtu 2022 a návrh rozpočtového výhledu 2023 - 2024 (stáhnout)
 • Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (stáhnout)
 • Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (stáhnout)

 

7.1. Seznamy hlavních dokumentů:

Organizační řád

Vnitřní řád

Vnitřní platový předpis

Školní vzdělávací program

Minimální preventivní program

Všechny dokumenty jsou k dispozici v elektronické podobě na ředitelství dětského domova.

 

8. Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně

Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci.

Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.

Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti ředitelce zařízení, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

b) e-mailem:

– informace týkající se dětského domova – detdomuh@uhedu.cz

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitelství dětského domova a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

 

9. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.

Adresa:

Školský odbor Krajského úřadu Zlínského kraje

třída Tomáše Bati 22

Zlín

760 01

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy, proti němuž

je opravný prostředek podáván.

 

10. Předpisy

10.1 Nejdůležitější používané předpisy:

https://www.zkola.cz/zkedu/management/prehledskolskychpredpisu/default.aspx

https://www.msmt.cz/dokumenty

https://www.mpsv.cz/cs/

Telefonické spojení

 • ředitel

572 554 608 

reditelka@detskydomov.com

 • zástupce ředitele

572 552 345 

zastupkyne@detskydomov.com

 • ekonomické odd.

572 552 345 

ekonomka@detskydomov.com

 • sociální odd. 

socialni@detskydomov.com

Úřední deska

12.08.2021 18:05
Rádi bychom touto cestou vyjádřili srdečné poděkování ředitelce organizace Spolu dětem o.p.s, jmenovitě paní Nadi Dittmannové, za zprostředkování finanční sponzorské podpory pro Dětský domov Uherské Hradiště. Prostřednictvím oslovených dárců tak mohly být sponzorsky pokryty nemalé náklady na...
23.07.2021 11:08
Dětský domov Uherské Hradiště vyjadřuje velké poděkování p. Petru Ševčíkovi, řediteli Obchodní společnosti KREDIT, spol. s r.o., za poskytnutí sponzorského daru - regálového skladovacího systému, který bude sloužit k vybavení místnosti určené pro účely uskladnění sezonních sportovních pomůcek a...
23.07.2021 11:07
Velké poděkování patří společnosti Herus s.r.o., jmenovitě majiteli společnosti panu Robertu Hápovi, za poskytnutí finančního sponzorského daru na realizaci „Ozdravného pobytu“ pro děti z našeho dětského domova. Děti tak díky této finanční podpoře prožily část letních prázdnin v rekreačním zařízení...

Kontakt

Dětský domov Uherské Hradiště Jiřího z Poděbrad 313
686 01 Uherské Hradiště

IČO 603 717 73
ČÚ 555 834 0277 / 0100
Datová schránka:
ID gx8vx82
Tel 572 552 345
Fax 572 554 608
reditelka@detskydomov.com